Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Van Kreij-multimedia, geregistreerd bij

Kamer van Koophandel onder nummer 60966734

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en

de uitvoering daarvan van Van Kreij-multimedia, gevestigd aan de Buntgras 8 5427HT

Boekel, verder te noemen 'Van Kreij-multimedia', tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld.
 1. Mondelinge aanbiedingen/afspraken en/of toezeggingen binden Van Kreij-multimedia niet. Aanbiedingen die door haar ondergeschikten, vertegenwoordigers, tussenpersonen zijn gedaan, binden haar eerst na een schriftelijke door een daartoe bevoegd persoon van Van Kreij-multimedia ondertekende bevestiging.
 1. Toezending van aanbiedingen, prijslijsten en/of enige andere documentatie verplicht Van Kreij-multimedia niet tot levering.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Overeenkomsten van koop- en verkoop van zaken zijn voor Van Kreij-multimedia eerst bindend indien en voor zover zij na ontvangst van de order van de wederpartij, danwel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij, deze schriftelijk heeft bevestigd.
 1. Uit de aanvaarding moet blijken dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van een toepasselijk-verklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.
 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Van Kreij-multimedia het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het offertebedrag is altijd exclusief btw.
 1. De aan de wederpartij getoonde gegevens betreffen het aangebodene, zoals eigenschappen, afbeeldingen, catalogi, etc. door Van Kreij-multimedia bij de aanbieding verstrekt, worden bij wijze van aanduiding verstrekt en binden Van Kreij-multimedia niet.
 1. Van Kreij-multimedia is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Van Kreij-

multimedia en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 5. Prijzen

 1. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van het op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan of koersfluctuatie zoals van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, kunnen deze verhogingen worden doorberekend aan de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, kunnen deze verhogingen niet eerder dan na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Tevens kan de prijs worden aangepast als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Indien de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
 2. Naast de koopprijs worden aan de wederpartij in rekening gebracht eventuele heffingen door de overheid opgelegd alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Levertijd

 1. De door Van Kreij-multimedia opgegeven levertijd is bij benadering gegeven, tenzij anders is vermeld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij is niet bindend.
 1. Indien de bij benadering genoemde termijn wordt overschreden, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij slechts recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gegeven indien aan de zijde van Van Kreij-multimedia sprake is van een haar verwijtbare tekortkoming.
 1. Indien de wederpartij een consument betreft, zal de opgegeven levertijd nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Van Kreij-multimedia derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient hem alsnog een redelijke termijn te worden gegeven om te presteren.
 1. Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de zaken het bedrijf van Van Kreij-multimedia verlaten, vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade die mocht ontstaan en staan de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7. Levering

 1. Levering van de bestelde zaken geschiedt af showroom of af magazijn, vanaf het moment van levering draagt de wederpartij het risico voor de geleverde zaken.
 1. Indien de geleverde zaken dienen te worden geïnstalleerd bij de wederpartij, geldt eveneens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 1. Indien de zaken op de overeengekomen leveringsdatum om welke reden dan ook door de wederpartij niet worden afgenomen, en/of de wederpartij niet de nodige informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan is Van Kreij-multimedia gerechtigd de betrokken zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
 1. Indien en voor zover direct door de leverancier wordt geleverd aan de wederpartij, dan dient de wederpartij de zending deugdelijk te controleren op beschadigingen aan het geleverde; indien er beschadigingen aan het geleverde kleven dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de beschadigingen duidelijk worden omschreven op de factuur.

Artikel 8. Betaling

 1. Zaken die in de showroom of internetwinkel worden aangekocht, dienen contant bij levering te worden betaald.
 1. Betaling van zaken die dienen te worden besteld en/of dienen te worden geïnstalleerd, dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, contant of door overmaking op de bank- of girorekening van Van Kreij-multimedia. De op het bank- of giroafschrift genoemde valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 1. Van Kreij-multimedia is gerechtigd bij aangaan van de overeenkomst van de zaken die dienen te worden besteld een aanbetaling te verzoeken van minimaal 25% en maximaal 75% van de koopsom.
 1.  Bij niet tijdige betaling is rente van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wederpartij is vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim, alsmede is ontbinding gerechtvaardigd conform het bepaalde in artikel 17.
 1. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de tot dan toe verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 1. Alle incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de wet buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Annuleren

 1. Bij annulering van de order binnen 2 dagen na het plaatsen van de order, is de wederpartij slechts administratiekosten verschuldigd van Euro (invullen).
 1. Indien de order wordt geannuleerd na ommekomst van 2 dagen na het plaatsen van de order, zoals genoemd in lid 9.1, dan is de wederpartij 40% van het factuurbedrag verschuldigd aan Van Kreij-multimedia.

Artikel 10. Reclame

 1. De wederpartij dient hetgeen is geleverd op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op gebreken, kwaliteit, althans of het geleverde hetgeen is dat is overeengekomen. Zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na levering schriftelijk aangetekend met ontvangstbericht aan Van Kreij-multimedia mede te delen; niet- zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 weken na ontdekking schriftelijk mede te delen aan Van Kreij-multimedia, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering. Van Kreij-multimedia dient in staat gesteld te worden een schriftelijke reklame van een wederpartij te kunnen controleren. Indien er een gebrek kleeft aan het geleverde, dient Van Kreij-multimedia in de gelegenheid te worden gesteld door de wederpartij om het gebrek te verhelpen of te laten verhelpen door derden. Retourzending van het geleverde is slechts mogelijk na schriftelijke akkoordbevinding van Van Kreij-multimedia.
 1. De wederpartij blijft ingeval van een gebrek aan het geleverde verplicht tot afname en tot betaling.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Van Kreij-multimedia geleverde, of de nog te leveren zaken. Van Kreij-multimedia blijft eigenaar van het geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs van de geleverde zaken niet of nog niet geheel heeft betaald.
 1. De wederpartij is, zolang de vordering van Van Kreij-multimedia niet volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en normale bestemming van zaken.
 1. Het eigendomsvoorbehoud van Van Kreij-multimedia blijft bestaan indien zij uit anderen hoofde nog enige vordering op de wederpartij heeft. Van Kreij-multimedia heeft recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aan vraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, beslag op de zaken wordt gelegd of een schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt uitgesproken.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Van Kreij-multimedia behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, voor van alle aan de wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Van Kreij-  multimedia en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet anders worden gebruikt dan ten behoeve van het aan de wederpartij verkochte en geleverde.
 1. Bij overtreding van het in lid 1 genoemde zal de wederpartij aan Van Kreij-multimedia een niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd zijn ter grootte van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €300, onverminderd de verplichting van de wederpartij de dientengevolge bij Van Kreij-multimedia ontstane schade en kosten te vergoeden.

Artikel 13. Garantie

 1. Van Kreij-multimedia staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken alsmede van door haar bij installatie verwerkte materialen, dit met uitzondering van de door de wederpartij zelf ter beschikking gestelde materialen.
 1. Gedurende een periode van 12 maanden na levering zal Van Kreij-multimedia alle onderdelen, waarvan aangetoond is dat deze ondeugdelijk zijn, herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden door Van Kreij-multimedia gemaakt.
 1. De in lid 2 genoemde garantie-verplichting van Van Kreij-multimedia vervalt indien er sprake is van normale slijtage; de wederpartij de door Van Kreij-multimedia verstrekte bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet naleeft; de wederpartij zelf of door derden reparaties aan het geleverde laat uitvoeren.
 1. De garantie die Van Kreij-multimedia biedt, geldt gedurende een periode van 12 maanden vanaf datum levering. Het is mogelijk een verlengde garantie te verkrijgen tegen aanvullende betaling, dit wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst.
 1. Alle kosten, die uitgaan boven de directe kosten van reparatie of het ter beschikking stellen van de vervangende onderdelen, komen voor rekening van de wederpartij en zullen hem, voorzover door Van Kreij-multimedia gemaakt, afzonderlijk in rekening worden gebracht, daaronder worden eveneens begrepen de verzendkosten van roerende zaken van de wederpartij van en aan Van Kreij-multimedia.
 1. Van Kreij-multimedia is gerechtigd haar garantieverplichtingen op te schorten, zolang de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan.
 1. Indien de door Van Kreij-multimedia verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de producent van de zaak verstrekt.

Artikel 14. Teruggave van ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien en voor zover Van Kreij-multimedia tijdelijk leenapparatuur ter beschikking heeft gesteld aan de wederpartij, is de wederpartij gehouden de leenapparatuur binnen 7 dagen na levering van de bestelde zaken of herstel van de geleverde zaken, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken, te retourneren. De wederpartij dient als een goed huisvader voor de leenapparatuur zorg te dragen alsmede deze te verzekeren. Indien de wederpartij de teruggaafverplichting niet nakomt, ook niet na aanmaning daartoe, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder de kosten van vervanging van de leenapparatuur, voor zijn rekening.
 1. Indien de leenapparatuur in de periode dat deze ter beschikking was gesteld van de wederpartij defect raakt, dient de wederpartij het herstel c.q. vervanging van de defecte apparatuur te vergoeden aan Van Kreij-multimedia.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Van Kreij-multimedia reikt nimmer verder dan hetgeen waartoe zij op basis van de wettelijke bepalingen en het gestelde in deze algemene voorwaarden is verplicht.
 1. Van Kreij-multimedia zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden.
 1. Indien Van Kreij-multimedia aansprakelijk zou zijn voor (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Van Kreij-multimedia te verstrekken uitkering, althans maximaal tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 1. De wederpartij heeft de plicht zijn schade te beperken.
 2. Van Kreij-multimedia draagt in geen van de gevallen verantwoordelijkheid voor de (correcte) werking, service of (afname van) abonnementen bij het gebruik van geleverde/verkochte smartcards (betaaltelevisiekaarten) die worden gebruikt met het doel toegang te verlenen tot systemen voor voorwaardelijke toegang (betaaltelevisie) opdat gecodeerde radio- en televisiezenders zichtbaar worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de correcte werking valt binnen overeenkomsten tussen de dienstenaanbieder/abonnee-aanbieder en de wederpartij van de smartcard/abonneehouder en is de verantwoordelijkheid van dienstenaanbieder/abonneeaanbieder en abonneehouder/smartcardhouder.
 1. Van Kreij-multimedia attendeert wederpartij de algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van dienstenaanbieder/abonnee-aanbieder goed door te lezen.

Artikel 16. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan partijen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Van Kreij-multimedia en/of de wederpartij onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Van Kreij-multimedia kan worden verlangd. Tevens wordt onder overmacht begrepen werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkoming gepleegd door toeleveranciers.
 1. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van Kreij-multimedia het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
 1. Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Indien Van Kreij-multimedia ten tijde van het intreden van de overmacht een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is Van Kreij-multimedia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel van de overeenkomst separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 1. Indien één van de partijen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de overeenkomst openbaart aan derden, is zij verplicht de gehele schade van de andere partij te vergoeden.
 1. Indien Van Kreij-multimedia of de wederpartij gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden openbaar te maken, dan is Van Kreij-multimedia of de wederpartij niet gehouden tot schadevergoeding en is de andere partij niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 18. Opschorting/ontbinding

 1. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim en is Van Kreij-multimedia bevoegd de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Van Kreij-multimedia geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en andere kosten.
 1. Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enig andere met Van Kreij-multimedia gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, of een verzoek van de wederpartij aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Kreij-multimedia het recht zonder enige ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de aan Van Kreij-multimedia verder toekomende rechten.
 1. Door opschorting of ontbinding van de overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Van Kreij-multimedia geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en de overige kosten.

Artikel 19. Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Van Kreij-multimedia voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten uit de Intellectuele eigendom van gegevens, tekeningen, ontwerpen, materialen e.d. door de wederpartij verstrekt aan Van Kreij-multimedia, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Indien door de wederpartij informatiedragers, electronische bestanden of software worden verstrekt aan Van Kreij-multimedia, nodig voor uitvoering van de overeenkomst, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Service- en onderhoudswerkzaamheden

 1. Van Kreij-multimedia zal service en onderhoud overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.
 1. Alle door Van Kreij-multimedia bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van Van Kreij-multimedia tenzij wederpartij een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan Van Kreij-multimedia
 1. Van Kreij-multimedia kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Van Kreij-multimedia, wederpartij hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van wederpartij.

Artikel 21. Installatie en/of montage

 1. Montage en/of installatie brengt extra kosten met zich mee. Van Kreij-multimedia zal dit tijdig (van te voren) kenbaar maken aan wederpartij.
 1. Van Kreij-multimedia installeert en configureert producten en of diensten op een maximale hoogte van 3 meter. Dit houdt in dat de installatie punt/plek toegankelijk is, en bereikbaar is met een inklap-trap van maximaal 3 meter.
 1. Alles boven de bereikbaarheid van 3 meter wordt niet uitgevoerd middels een inklap-trap, Van Kreij-multimedia is gehouden aan de geldende veiligheidsregels. Van Kreij- multimedia is bereid om na te denken in andere oplossingen om de installatie en/of montage te realiseren. Het kan zo zijn dat hierbij extra kosten voor rekening van de wederpartij komen, dit zal tijdig in overleg met wederpartij worden aangekondigd.
 1. Locatie die niet toegankelijk blijken te zijn, zonder vooraf te melden aan Van Kreij- multimedia, kunnen voor extra kosten leiden, zoals voorrijkosten en gemaakte arbeidsuren die voor de rekening van de wederpartij komen.
 1. De wederpartij dient de locatie alvorens te bekijken of er een vrije zicht is zonder obstakel, is hierin verzuimd en dit lijdt tot extra inspanning om een juist zichtveld te realiseren voor de satellietontvangst. Is dit het geval dan wordt dit op basis van na calculatie voor rekening van de wederpartij uitgevoerd.
 1. Bekabeling aan de buitenzijde tot aan de doorvoer van het gebouw, wordt door Van Kreij-multimedia in een systeembuis geïnstalleerd.
 1. Bekabeling vanaf het punt van binnenkomst in het pand tot aan de randapparatuur wordt door Van Kreij-multimedia niet weggewerkt, en/of is bedoeld als afwerking.
 1. Van Kreij-multimedia gebruikt alleen A-merk kwaliteitsproducten om de kwaliteit te waarborgen.
 1. Indien de wederpartij niet aanwezig is op de afgesproken tijd en datum, en Van Kreij- multimedia niet de werkzaamheden kan uitvoeren, zullen er voorrijkosten door belast worden aan de wederpartij en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
 1. Van Kreij-multimedia sluit hakwerk-breekwerk-graafwerk en afwerking in het gebouw uit, en behoort niet tot de werkzaamheden van Van Kreij-multimedia.
 1. Van Kreij-multimedia maakt alleen muur-doorvoeren t.b.v. de bekabeling met inachtneming van normale muren tot een dikte van maximaal 20cm, dak-doorvoeren behoort dus niet tot de werkzaamheden van Van Kreij-multimedia.
 1. Indien de uitgesloten werkzaamheden toch uitgevoerd moeten worden, zal Van Kreij- multimedia dit doen in overleg met de wederpartij. Hier zal meerkosten aan verbonden zijn.

Artikel 22. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Geschillen

 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst en uit nadere overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Van Kreij-multimedia.
 2. Alvorens partijen hu geschil voorleggen aan de rechter zullen zij eerst mediaton/bemiddeling doorlopen om tot een duurzame oplossing te komen.